קראפב םיירהצ

םיבורקהו םירבחה ,תוחפשמה תא ןימזמ "םינולא" רפס-תיב
צ"החא 3 דע רקובב =11מ ,1999רבמבונב 7 ,ןושאר םויב יתחפשמ קינקיפל
(םיקיודמ םיטרפל רשקתהל) קראפב ?ןכיה
םיחכונה לכל תויוליעפ עפשו ,םיחוניקו תופסות ,ויקיב-רב תינבותב
םיקחשמו ,תולעפה ,הריצי תודובע :םידליל
הריכמ ינכודו טרופס יקחשמ :םירגובמל
החפשמל $25 ריחמה
רפסה תיבל שדוק תוסנכהה לכ
םכתעגה רושיאל יגיסל ורשקתה אנא
"םינולא" קינקיפב םישדחו םינשי םירבח שוגפל ואוב

Return to the top

Last updated: October 19, 1999