םולש םינולא ירוהל
רבוטקואב -24ה ןורחאה ןושאר םויב המייקתה םינולא לש םירוהה תפיסא
:המוכיס ןלהלו ןנכותמכ
הנשל תורטמהו םידומילה תינבת לש תניינעו הפיקמ הריקס ןתנ םינולא תווצ
:הבורקה
תרכה לע דובעל םיכישממו הכונח אשונב ודקמתי ,תירורדו ןריל ,ןגה ירומ
,תיב-ףלאה תויתוא
עובשהו תיב ףלאה תויתוא תא ץרמב םידליה םידמול ,'א התיבב ,הנשוש לצא
,הבר החלצהב הניחבב ודמע םלוכו הביתכב ונחבנ וליפא
תורוזפת ,תרוסמו הרות ירופיס ומכ םישק םירגתאב םידמוע 'ב התיכ ידליו ילמ
תירבעב
םירופיסמ םינהנ ,דואמ ;הפי תירבעב םה ףא םיטלוש 'ג התיכ ידליו תימע
,האירקו ,הביתכ ,םירישו
םידמול ,הביתכו האירק לש תיללכ הרזח םישוע ,יקימ םע 'ה 'ד התיכ ינב
תליחתמ לארשי לש הירוטסיהב דקמתהל םידתעתמו ,לארשי ץרא לש היפרגואיג
.םויה דעו הנידמה תמקה
תוארקמ תוארוק ,תרבודמ תירבעב תונמוימ תושכור ריאי םע ו- ה- ד התיכ תונב
הלכשה שוכרל ןכ םג תוננוכתמו לארשי ץרא לש היפרגואיג תודמול ,םינותיעו
.םיילאוטקא םיאשונב םג ומכ לארשי לש הירוטסיהב
םיעוריאלו תודעוול םיגיצנ תריחבלו יפסכה בצמב ןוידל שדקוה הפיסאה ךשמה
.םינושה
םייתניבו םדקהב םלוכל חלשת םינולא לש יפסכה בצמה לע תטרופמ הריקס
תוסנכהה בצמש ול עייסמש רנמס לייאו רבזגה יונ-רב הקיבצ םיעידומ
.ינשל דחאה הווש סחיב דמוע רפסה תיב לש תואצוההו
ימד תא ומליש אל דועש םירוהה לכל ארוק רפסה תיבש םירבזגהמ רסמנ דוע
םייסלו זרדזהל 2000 1999 םידומילה תנשל תואחמהה לולכמ תאו המשרהה
.םבוח תא
הילאו דיקפתב ךישמהל ןלוג לאריש המיכסה םיעוריא תדעוו שאר תבשויכ
.יניי תירודו יקסבמד הזילע ,אנט הנפד ,ןוסרפלא ירימ ופרטצה
ךישמת לובוס םיריאו ,םירוהה יגיצנב םדיקפתב וראשיי ןיטשניו יפיצו ןתיא
,םינולא לש האישנכ ןהכל
:םהיתומש ןלהלו התיכ לבל ורחבנ םירוה יגיצנ
היער -ה-ד ,ןבב הנט -ג ,ריאמ ןיטרמ -ב ,יעקרק יבא -א ,ןייעמ תילד - ןגה תתיכ
,ןיטשנרוב תירוא -ה ,איגש
תונפל שקבתמ רפסה תיב לש םינושה םיעוריאב רוזעל בדנתהל ןיינועמה לכ
יגיסל

QText

Last updated: November 3, 1999