"םינולא" ןונמיה
"הרירק תבשונ חורה" ילילצ :הניגנמ ;יאכז הציד :םילימ
'א תיב
רפס-תיבל םיכלוה רקובב
,םויה לכ תילגנאב םידמול
,תיבה לא םיפיע םירזוח
:םולח שי בלב ונלו
,ץראה תא תויחל
,דחיב הפ גוגחל
.םולשל ללפתהלו
רזוח ןומזפ
,ונלש הז הנוש הז "םינולא"ב יכ
.דומלל דוע השקש תורמל
ונאב יכ ,חמש הז "םינולא"ב יכ
.דוקרל וליפא דחיב
'ב תיב
,תרדהנ הפש איה תירבע
,רמזל ,בותכלו אורקל
,םיירהצה - רחא תאז דמלנ
.רתוונ אלו ,עיקשנ
,ץראה תא תויחל
,דחיב הפ גוגחל
.רבח םע דומלל תבשל
רזוח ןומזפ
,ונלש הז הנוש הז םינולאב יכ
.דומלל דוע השקש תורמל
ונאב יכ ,חמש הז םינולאב יכ
.דוקרל וליפא דחיב

Return to the top

Last updated: August 26, 1999