הכונחה גח דובכל ,אתווצב תורנ תקלדהל םינמזומ םינולא תוחפשמ
7:30--5:30 תועשב רבמצדב 4 תבש םויב
םירורפגו תורנ םע היכונח :איבהל תשקבתמ החפשמ לכ
היתש קובקב
תוביבל תחלצ
.המח היתשו תוינגפוסל גאדנ ונחנא

QText

Last updated: November 23, 1999