99-00 ס"שת תנש םינולא חול  
רבמטפס
7,14,16, 21, 23, 30 :םיליגר דומיל ימי
 ­ Chumash Park, Agouraב :ומייקתי םידומילה טפס 9ה ישימח םוי
Grape Arbor, Agoura ב תוכוס תגיגח רבפב 26­ה ישיש םויב


רבוטקוא
5,7 , 12, 14. 19, 21, 26, 28 :םיליגר דומיל ימי
תוחפשמ קינקיפ טקוא 10ה ןושאר םויב
®ברעב 8­ב JCC ב םירוה תפיסא :טקואב  24ה ןושאר םויב


רבמבונ
םיליגר דומיל ימי
2, 4, 9, 16, 18, 23, 30
16הו 9ה ישילש ימיב
םירוהל חותפ תיב


רבמצד
2, 7, 9, 14, 16 :םיליגר דומיל ימי
תוחפשמל הכונח תביסמ :מצדב 5ה ןושאר םויב


ראוני
4, 6, ,11, 13, 18, 25 , 27 :םיליגר דומיל ימי
תוחפשמל טבשב ו"ט לויט :ראוניב 23ה ןושאר םויב


ראורבפ
1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 :םיליגר דומיל ימי
תוחפשמה לכל תבש תלבק :רבפב 25ה ישיש םויב


ץרמ
2, 7, 9, 14, 21, 23, 28, 30 :םיליגר דומיל ימי
םידלילל לבינרק ץרמב14 ןושאר םוי
םירוהל םירופ תביסמ ברעב ץרמב 19 ישילש םוי


לירפא
4, 6, 18 :םיליגר דומיל ימי
ירוטקאפ הצמ :לירפאב 11ה ישילש םוי
םידליל חספ רדס :לירפאב 18 ישילש םוי


יאמ
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 :םיליגר דומיל ימי
האושה םוי יאמב 2ה ישילש םוי
ןורכזה םוי יאמב 9ה ישילש םוי
תואמצעה םוי תגיגח יאמב 16ה ישילש םוי
רמועב ג"ל ץיזמוק יאמב 27 ה ש"אצומ
םיילשורי םוי יאמב 30 ה ישילש םוי


ינוי
1, 6, 8 :םיליגר דומיל ימי
םויס תביסמו תועובש ינויב 6 ה ישילש םוי
םיה ףוחב הגיגח ינויב 11 ה ןושאר םוי


דרפנב ונתני עוריא לכ יבגל םיקיודמ םיטרפ

Return to the top

Last updated: September 8, 1999