"םינולא" ירוה לכל

ברעב 8:00 העשב רבוטקואב 24 -ב םייקתת תיללכ םירוה תפיסא
הנשה ךשמב םייקנש חויללכה םירוהה תופיסא תרגסמב הנושארה וז
ביצקת גצוי ,םידומילה תוינכות הנרקסת ,הארוהה תווצ גצוי וז הפיסאב
,םינושה םיעוריאב םירוהה תופתתשהו תויוליעפו רפסה- תיב
שדח דעו תריחב ןכו
העיפשמ תוטלחהבו תויוליעפב םכתופתתשהו ,םירוהה ,םכל ךייש רפסה תיב
םכידלי ךוניח לע רישי ןפואב
:לא תונפל םישקבתמ םיפסונ םיאשונ תולעהל םינינועמה
818 223-9354 :ןהכ יגיס
818 991-9298 -. :לובוס סיריא
ליגרה סוניכה םוקמב .סליה הרוגאב ב םייקתת הפיסאה

תבורקת שגות

."םינולא" לש םירבחו תוחפשמ קינקיפכ רבמבונב -7ה ,ןושאר םוי תא ורמיש
הכונח תביסמל רבמצדב -4ה תובש יאצומ תאו

return to the maim page

Last updated: October 19, 1999