לע עידומ ומויקל הרשע דחאה תנש תא גגוחה הרוגאב ילארשיה רפסה-תיב "םינולא"
רחא 4:30 העשב 1999 רבמטפסב -7ה ישילש םויב האבה םידומילה תנש תחיתפ
.םיירהצה
5:30. העשב רפסה תיב תווצ םע תורכה שגפמל םינמזומ םיקיתוו םישדח םירוה
ןכ ומכ .המשרה לע םיטרפ ונתניו םיעוראה חולו םידומילה תינכות רקוסת שגפמב
.השדחה הנשה דובכל שבדב חופת ושגוי
לש םינווגמ םיכרצ לע תונעל ידכ השדח םידומיל תנוכתמב רפסה תיב לעפי הנשה
ילעב םירומב רבגותו שדחתה םירומה תווצ .םיפסונ דומיל ילולסמ ולעפויו תוחפשמה
ןהכ יגיס לש הסונמה הטיברש תחת איה תיכוניחה הלהנהה .םיידוחיי םירושכ
.רתוי חונו שדח םוקמל הנוש רפסה תיב םוקימו רפסה תיבב הרומ רבעב התייהש

םירגוב תתיכ ןכו 'ה התכ דעו הבוח-ןג תתיכמ תותיכ עבש הנשה ומייקתי "םינולא"ב
ישימחו ישילש םימיב עובשב םיימעפ וא םעפ תושגפנ תותיכה .תדחוימ תינכות םע
םילארשי הוואגו ךונח םידליל תונקהל רפסה-תיב תורטמ .4:30-6:30 תועשה ןיב
םידוהיה םידעומהו םיגחה תא דחיב ןייצלו גוגחל תוחפשמל רשפאלו ,םידוהיו
,םירופיסו םיריש ,רובידו הביתכ האירק-תירבע :תללוכ םידומילה תינכת .םיימואלהו
תודובע תובלושמ דומילה ךרדב .תידוהיו תילארשי הירוטסיה ,תרוסמ ,םיגח ,הרות
םירומה .ץראהמ דומילה ירפסו תירבע איה דומילה תפש .םידליה לש תונתלעפו הריצי
.ל"וחבו ץראב הארוהב ןויסינ ילעבו םיכמסומ
תוטלחהה לכ ,םלוהינו םירוהה תולעבב חוור תרטמל אלש התומע אוה רפסה תיב
.םירוהה לש תיללכ הפיסאב תולבקתמ רפסה תיבל תועגונה

( 818) 223-9354 :יגיס לצא םיטרפ

Back to the begining הרזח!

Last updated: August 26, 1999