ALONIM HEBREW SCHOOL IN AGOURA HILLS CALIFORNIA

SEE US IN PICTURES
See Kabalat shabat 2002: CLICK HERE
See Chanukkah 2001 party: CLICK HERE
See the Erev Shabat 2001 Album: CLICK HERE
Check out the Lag Baomer 2001 Album: CLICK HERE
Yom Hashoa 2001 Album: CLICK HERE
Purim 2001 party ! See it! click here
Check out the lag ba'omer 2000 : CLICK HERE
Check out the 2000 Chanukkah party: CLICK HERE
Check out the kabalat shabat 2000 pictures: CLICK HERE
Check out the 2000 tu b'shvat pictures: CLICK HERE
The new school year 1999 is: read about it!!!
Check out the 1999 Chanukka party pictures: CLICK HERE
1999 BEGINING OF THE YEAR AND PICNIC pictures: CLICK HERE
Check out the SUCCOT pictures: CLICK HERE
Result of our Genaral Meeting: INFO
Join us at the park for a : PICNIC
See some of the teachers pictures: CLICK HERE
Contact us by e-mail at: Alonim
This site is written mostly in Hebrew. If you need the web fonts, download it from snunit.


What is Alonim?
School song ïåðîéä
Calender of events for school year 1999-2000
Announcements, registration, tuition, etc. Check out last year Purim pictures: CLICK HERE
Check out last year Erev Shabat pictures: CLICK HERE
Check out the 1998 Chanukkah party pictures: CLICK HERE
Pictures.
See last year teacher's pictures at the year end event
This space is reserved for our students home pages
Hebrew links around the world
Letter to Fierst school in Beit Shemesh
HATIKVAH
 
 
 
 

Alonim afternoon Hebrew school was established eleven years ago as a "non profit organization" . It is owned by the parents. The operating budget comes from tuition fee and from fund raising events.
This year we hope to have 80 students in 7 classes k-8.
The teaching language is Hebrew. The teachers are all accredited and have teaching experience both in US and in Israel. 
An unpaid, yearly elected comity runs the daily school affairs.
General meetings for reporting and decisions making are held twice a year. 
The school goal is to enhance Israeli and Jewish culture and pride, and to enable the families to celebrate together the religious and national holidays.

1997-8 úðùì íéòåøéà çåì

End Of The Year Talent Show
June 14, 1998 
To view the pictures click on "talent" after viewing press "back" on the top of your browser to see the others talent

talent
talent
talent
talent
talent
talent
talent
talent
talent
talent
next
next
talent
talent
talent
talent
End Of The Year Teachers Award Ceremony
To view the pictures click on "teacher" after viewing press "back" on the top of your browser to see the others teachers
teacher
teacher
teacher
teacher
teacher
teacher
teacher
teacher

Family picnic for the begining of the school year

Members of the Comity

:í é ð å ì à øôñ úéá ãòååä éøáç

.éìåäéðä ãöä ìò úéàøçà ìåáåñ ñéøéà :äàéùð
.áéö÷úå íéîåìùú ,ì"ëù óåñéà ìò éàøçà éåð øá ä÷éáö :øáæâ
.íéòåøà ïåâøà ìò úéàøçà ïìåâ ìàøéù :íéòåøà
.øôñä úéáì íéøåää ïéá øù÷ä ìò úéàøçà ì÷ðøô éîéî :íéøåä úâéöð
.óèåùä ìåäéðäå êåðéçä ìò úéàøçà ìééåìà úéãà :úéëåðéç úìäðî
øù÷î äøåä ùé äúéë ìëì
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997,ñøàîá 30
æ"ðùú ,'á øãàá àë
.íåìù ,"èñøéô" øôñä-úéá úçôùîì
úà òéáäì íéöåø - Agoura Hills, California, á "íéðåìà" øôñä-úéá úçôùî ,åðà
úåùôð òáù íëî ìèðù ,òùôðä äùòîä ìò äòéãéä .øôñä úéáìå íéøåäì åðéîåçðú
åòãåð øáë õøàá .ñøàîá 13,éùéîç íåé ìù åø÷åáá åðéìà äòéâä ,íééç úåàìîå úåøéòö
.åðìåë úà åòæòæù , úåáúëå úåðåîú øãùì åìçä äéðøåôéì÷á ïàëå ,ïåñàä éãîî
äòéñð úå÷ã 45- ë ìù ÷çøîá ïè÷ áåùéé àåä Agoura Hills
. ùîù úéá åîë ùîî äôéå è÷ù íå÷î åäæ - Los Angeles. î
- òåáùá íééîòô ,ãáìá íéìàøùé éãìé åá íéãîåì .åðéîá ãçåéî àåä åðìù øôñä úéá
,áåúëå àåø÷ íéãîåìå úéøáò íéøáãî íìåë .íééøäåöä øçà - éùéîçå éùéìù íéîéá
øôñä úéáá .úéìàøùé äøéååàá úàæ ìë - ìàøùé éâçå íéøéù ,úåðåéö ,äéøåèñä ,úãìåî
íéø÷áîå ìàøùé úà íéáäåà íìåë .'ç-'æ äúéë ãòå ïâä úúéëî íéãìé 94 íéãîåì åðìù
.íéøîâð íðéà úåàìôðä úåéååçä éøåôéñ ,íéøæåç íäùë .õøàá
,øôñä úéá àùã ìò íéãìéä úà åðæëéø àøåð éùéîç íåé åúåàá
.åçöøðù úåðáä øëæì ä÷ã êùîì åðîîãå ïåñàä ìò íäì åðøôéñ
óúúùäì éãë íëì åáúëå åøééö íäå ,íéãìéä íò ççåùì äëéùîä äúúéëá äøåî ìë
.íäéúåùâø úà òéáäìå íëøòöá íëîò
;ïðéàù úåùôðä úà áéùäì éãë íéøåéöáå íéìéîá ïéàù ,íéòãåé åðà ;ïåéñéð éãåîì åðà
.÷åîòä íëøòöá íëúà åðéúåáéìù ,åòãúù íéöåø åðà ,úàæ íò ãçé ,êà
!!ãåò äååàã åòãú àìù ,íéåå÷î åðìë
.÷åîòä ïøòöá äðëä åðúåôúúùä úà úåçôùîì åøñî ,àðà
"íéðåìà" úåçôùî ìë íùá

äå÷úä

ááìá ãåò ìë
,äîéðô
.äéîåä éãåäé ùôð
äîéã÷ çøæî éúàôìå
.äéôåö ïåéöì ïéò
,åðúå÷ú äãáà àì ãåò
,íééôìà úåðù úá äå÷úä
,åðöøàá éùôç íò úåéäì
.íéìùåøéå ïåéö õøà
Kol od balevav p'nima
Nefesh yehudi homee'a
U'lefa'ate'i mizrach kadima
Eyin le'Tzion tzofee'a
Od lo avda tikvateynu
Hatikva bat shnot alpayim
Leehiyot am chofshi be'artzeinu
Eretz Tzion v'Yerushalayim

So long as still within our breasts
The Jewish heart beats true,
So long as still towards the East,
To Zion, looks the Jew,
So long our hopes are not yet lost—
Two thousand years we cherished them—
To live in freedom in the land
Of Zion and Jerusalem.